پایش رضایتمندی مشتریان
میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی اپراتور فروش *
میزان رضایت شما از سرعت اینترنت*
میزان رضایت شما از دانش کارشناس و نحوه پاسخگویی تلفنی پشتیبان*
میزان رضایت شما از مدت زمان رفع خرابی توسط کارشناس*
میزان رضایت شما از مدت زمان نصب توسط کارشناس نصب*
میزان رضایت شما از کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارشناس نصب*
میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی اختلالات شبکه*
میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به شکایات*
امتياز کلي شما به خدمات شرکت دیده بان نت*

پیشنهادات