سامانه ثبت شکایات و پیشنهادات

فرم زیر را تکمیل نمایید :

واحد دریافت کننده *
نوع خدمات دریافتی *
نوع کاربر*
نحوه اخذ*
علت شکایت *
شرح شکایت*
پیشنهاد مشترک

شرکت دیده بان نت All rights reserved